cz sk
logo

Infolinka: +420 776 800 070, Po-Pá 10:00-18:00
KATEGORIE
OD 1400 KČ DOPRAVA ZDARMA, 2309 VÝDEJNÍCH MÍST.

Reklamace

Vážení zákazníci,

z důvodu dovolené jsou prodejna a sklady ve dnech 15.7. - 19.7.2024 UZAVŘENY!
Veškeré zboží pro vrácení či reklamace prosíme zasílat tak, aby k nám balíček dorazil před nebo po tomto týdnu.
Samozřejmě se 14ti denní lhůta pro vrácení zboží automaticky prodlužuje a bude brán zřetel při opožděném doručení k nám.

Děkujeme za pochopení!

OBCHODNÍ PODMÍNKY

podnikatele
Karel Kadečka, IČ: 417 63 645
se sídlem Pravoúhlá 1677/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
provozovna: Dukelských hrdinů 691/33, Holešovice, 170 00 Praha 7
tel.: +420 776 800 070, e-mail: obchod@ferrino.cz
(dále jen „Prodávající“)

Prodávající je zapsán v živnostenském rejstříku mimo jiné pro prodej zboží a poskytování služeb a pro úplatné zapůjčení zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetových adresách www.ferrino.cz, www.shop-outdoor.cz a případně dalších subdoménách registrovaných na Prodávajícího (dále společně jen „Internetový portál“), a pro prodej zboží a služeb na prodejně a v provozovně a pro jejich úplatné zapůjčení.

I.

Úvodní ustanovení a základní pojmy

1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (zejména kupní smlouva a smlouva o úplatném zapůjčení zboží) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím Internetového portálu Prodávajícího nebo při osobním prodeji v prodejně nebo provozovně a dále pak vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě uzavření takové smlouvy. Tyto obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Internetového portálu a další související právní vztahy.

2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na digitální obsah, služby digitálního obsahu a ani na věci s digitálními vlastnostmi. Tyto obchodní podmínky se nevztahují ani na poskytování služby nebo dodávky vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství, nebo tepla z dálkového vytápění za úplatu.

3. Odchylná ujednání v příslušných smlouvách uzavřených s Prodávajícím mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Těmito obchodními podmínky není omezena možnost Prodávajícího uzavřít smlouvu s Kupujícím za individuálně sjednaných podmínek.

4. Znění těchto obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

5. Kupujícím se rozumí:

a. spotřebitel, kterým je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, nebo

b. podnikatel, kterým je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a to se zřetelem k této činnosti.

6. Tyto obchodní podmínky i smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím podle těchto obchodních podmínek se vyhotovují v českém jazyce. Smlouvy archivuje Prodávající v elektronické podobě bez umožnění přístupu Kupujícího.

II.

Uzavření smlouvy prostřednictvím Internetového portálu

1. Internetový portál obsahuje seznam zboží a služeb nabízených ze strany Prodávajícího k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a služeb. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (náklady na dodání zboží se však přičtou k celkové ceně až po výběru způsobu dodání zboží Kupujícím, avšak před odesláním objednávky). Nabídka prodeje zboží a služeb a ceny za ně zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Internetovém portálu. Zboží a služby jsou v Internetovém portálu rozděleny do skupin pro snadné vyhledávání sortimentu.

2. Pro objednání zboží nebo služeb vyplní Kupující v Internetovém portálu objednávkový formulář, který obsahuje následující údaje:

a. identifikaci objednávaného zboží nebo služby (tyto Kupující vloží do elektronického nákupního košíku na Internetovém portálu, údaje o zboží a službách se následně vyplňují automaticky);

b. výši platby za objednané zboží a služby;

c. fakturační údaje Kupujícího (jméno a příjmení nebo název, adresa pobytu nebo sídla, příp. doručovací adresa, pokud se liší od adresy pobytu nebo sídla, e-mailová adresa, telefonní číslo; u podnikatele též IČ a DIČ);

d. způsob provedení platby, který se zvolí z aktuálně nabízených variant v objednávkovém formuláři;

e. způsob dodání zboží, který se zvolí z aktuálně nabízených variant v objednávkovém formuláři;

f. souhlas Kupujícího s obchodními podmínkami Prodávajícího ve znění přiloženém v objednávkovém formuláři (souhlas se provede zaškrtnutím příslušného pole);

g. výslovné potvrzení Kupujícího, že vzal při objednávce na vědomí, že se jejím odesláním zavazuje k zaplacení (potvrzení se provede zaškrtnutím příslušného pole).

3. Po vyplnění objednávkového formuláře provede Kupující finální kontrolu všech v něm uvedených údajů. Za správnost těchto údajů Kupující Prodávajícímu odpovídá. Odeslaný objednávkový formulář představuje návrh na uzavření smlouvy, jejíž obsah je určen objednávkovým formulářem a těmito obchodními podmínkami.

4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupujícímu na e-mailovou adresu zadanou v objednávkovém formuláři bude doručeno potvrzení Prodávajícího o přijetí objednávky. Potvrzení objednávky učiní Prodávající neprodleně.

5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen smlouvu s Kupujícím uzavřít, a to zejména, pokud již Kupující dříve podstatným způsobem porušil své povinnosti ze smlouvy nebo pokud vůči němu Prodávající eviduje splatný a dosud neuhrazený dluh v jakékoliv výši.

6. Kupující užitím Internetového portálu souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání příslušné smlouvy. Náklady na prostředky komunikace na dálku si hradí Kupující sám a neliší se nijak od základní sazby.

7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, rozsah služeb, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

8. Kupující ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, za kterých byla smlouva uzavřena.

9. Na základě registrace Kupujícího provedené v Internetovém portálu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Prostřednictvím svého uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání zboží a služeb podle tohoto článku. Při registraci je Kupující povinen uvést všechny osobní údaje pravdivě. Kupující je zároveň povinen všechny údaje pravidelně aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím až do jejich změny považuje Prodávající za správné.

10. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelských jménem a heslem. Jméno a heslo nesmí odporovat dobrým mravům. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívaní uživatelského účtu třetím osobám; tím není dotčeno právo Kupujícího, který je podnikatelem, umožnit využívání uživatelského účtu členům jeho statutárního orgánu nebo jeho zaměstnancům při výkonu jejich funkce, resp. při výkonu jejich práce.

11. Prodávající může uživatelský účet jednostranně zrušit, a to v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze smlouvy nebo těchto obchodních podmínek podstatným způsobem.

12. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího.

13. Žádost o autorizované změny v uživatelském účtu, které nelze provést prostřednictvím uživatelského rozhraní, je povinen Kupující ohlašovat prostřednictvím e-mailu: obchod@ferrino.cz.

III.

Uzavření smlouvy v provozovně

1. Prodávající nabízí v provozovně volně vystavené zboží a inzerované služby. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Náklady na dodání zboží se přičtou k této ceně, nepřevezme-li si Kupující zboží ihned na provozovně, ale objedná-li si dodání zboží na jinou adresu. Při takové objednávce předloží Prodávající Kupujícímu ceník přepravy a Kupující mu písemně potvrdí souhlas s tímto ceníkem.

2. Návrhem na uzavření smlouvy je objednávka Kupujícího učiněná osobně v provozovně Prodávajícího, byť jen ústně.

3. Uzavření smlouvy potvrdí Kupujícímu Prodávající vystavením příslušného daňového dokladu a předáním zboží nebo provedením služby.

4. Ustanovení čl. II. odst. 5., 7. a 8. těchto obchodních podmínek se užije pro tento článek obdobně.

IV.

Cena zboží a služeb; platební podmínky

1. Cena zboží a služeb odpovídá ceně uvedené v nabídce podle čl. II. odst. 1. nebo čl. III. odst. 1. těchto obchodních podmínek potvrzené v objednávce zvýšená o případnou cenu dodání zboží.

2. Cenu zboží nebo služby lze uhradit:

a. při převzetí na tzv. dobírku, v hotovosti nebo platební kartou přes platební terminál;

b. bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího sdělený Prodávajícím v potvrzení objednávky (bezhotovostní převod se neumožňuje při platbě na provozovně);

c. platební kartou přes elektronickou platební bránu na bankovní účet Prodávajícího;

d. osobně na provozovně Prodávajícího v hotovosti nebo platební kartou přes platební terminál.

3. V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. q) občanského zákoníku Prodávající poučuje Kupujícího, že záloha na úhradu ceny zboží nebo služby se nevyžaduje.

4. V případě platby jinak než v hotovosti, je závazek Kupujícího splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5. Nejde-li o případ, kdy Kupující předmět objednávky přebírá přímo v provozovně, platí, že Prodávající je oprávněn zboží nebo službu odeslat až po uhrazení ceny v plné výši (včetně nákladů na dopravu). Není-li v potvrzení objednávky uvedeno výslovně jinak, platí, že cena je splatná nejpozději do 15 dnů ode dne doručení potvrzení objednávky.

6. Případné slevy z ceny zboží nebo služeb poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad se zasílá společně s potvrzením objednávky nebo se předává společně s předmětem objednávky na provozovně.

8. V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku Prodávající oznamuje Kupujícímu, že cena zboží nebo služby není přizpůsobována na základě automatizovaného rozhodování.

V.

Dodání

1. Způsob dodání zboží nebo služby zvolí Kupující prostřednictvím objednávkového formuláře nebo objednávky na provozovně.

2. Osobní odběr zboží je uskutečňován výhradně v provozovně, a to v její otevírací době uveřejněné na webových stránkách Prodávajícího.

3. Prostřednictvím dopravce je zboží dodáváno pouze na území České republiky. V případě dodání zboží dopravcem hradí Kupující cenu dopravy dle ceníku příslušného dopravce předloženého Prodávajícím na provozovně nebo zobrazeného automaticky v Internetovém portálu při vyplňování objednávkového formuláře. Zboží je dodáno na místo určené Kupujícím v objednávce. Kupující je povinen zboží převzít. Dopravce není povinen ověřovat totožnost Kupujícího.

4. V případě neúspěchu při dodávání zboží může dopravce Kupujícího telefonicky kontaktovat za účelem ujednání dalšího postupu. Pokud k navázání tohoto kontaktu z důvodu na straně Kupujícího nedojde nebo pokud nebude další postup dohodnut, dopraví dopravce zboží zpět do provozovny. V případě, že se zboží nachází v provozovně, je Kupující povinen se do provozovny v otevíracích hodinách bez zbytečných odkladů dostavit a zboží odebrat. Náklady případného opakovaného doručování zboží nese Kupující.

5. V případě nepřesné nebo neexistující adresy platí ustanovení předchozího odstavce přiměřeně.

6. Pokud není dohodnuto výslovně jinak, smlouva nezahrnuje povinnost Prodávajícího po dodání zboží provést nebo zajistit jeho montáž.

7. Je-li zboží na skladě, je expedováno obvykle do tří pracovních dnů, jinak v době uvedené na Internetovém portálu nebo oznámeném v provozovně.

8. Při převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci i Prodávajícímu na e-mail: obchod@ferrino.cz . V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku převzít. Podpisem potvrzení o převzetí zásilky Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží nebyl porušen.

9. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn zaslat Kupujícímu návod k použití i jen v elektronické podobě, není-li to s ohledem na okolnosti nebo způsob uzavření smlouvy, vlastnosti prodávaného zboží nebo charakter poskytované služby nepřiměřené.

VI.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

1. Kupující, který je spotřebitelem, má podle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. Je-li předmětem závazku koupě zboží, běží lhůta podle předchozí věty ode dne, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce:

a. převezme zboží, nebo

b. převezme poslední kus zboží, objedná-li si Kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo

c. převezme poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

d. převezme první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

2. K dodržení lhůty podle předchozího odstavce postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před jejím uplynutím.

3. Kupující, který je spotřebitelem, nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

a. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu splněny; Prodávající poučuje Kupujícího, že u úplatného poskytování služeb jeho právo na odstoupení od smlouvy zaniká, bylo-li plnění započato s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

b. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na odchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

c. o dodávce zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle přání Kupujícího;

d. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;

e. o neodkladné opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby;

f. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil.

4. Odstoupení od smlouvy může Kupující zaslat na adresu provozovny Prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Formulář odstoupení od smlouvy je přílohou těchto obchodních podmínek. Vyplnění a odeslání formuláře v Internetovém portálu, a to včetně uživatelského účtu, se neumožňuje.

5. V případě odstoupení od smlouvy smlouva zaniká s účinky od počátku a Kupující je povinen vrátit zboží Prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, přičemž lhůta je dodržena i jen odesláním zboží zpět Prodávajícímu. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží (poštovné, balné apod.) Prodávajícímu nese Kupující ke své tíži.

6. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno celé (včetně všech součástí a příslušenství) nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží jím vracené bude nekompletní, poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, je Prodávající oprávněn takové zboží nepřijmout a v případě jeho přijetí vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé.

7. Bez zbytečného odkladu po vrácení zboží Kupujícím nebo bez zbytečného odkladu poté, co Kupující Prodávajícímu prokáže, že zboží odeslal zpět, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od rozhodného okamžiku, vrátí Prodávající Kupujícímu přijaté prostředky stejným způsobem, jakým je Kupující obdržel. Kupující bere na vědomí, že pouhé potvrzení o odeslání zásilky Kupujícím na adresu Prodávajícího neprokazuje, že obsahem takové zásilky je skutečně vrácené zboží, a jeho předložení bez dalších listin tak neodůvodňuje počátek běhu lhůty podle věty první.

8. V případě, že dle smlouvy bylo zboží dodáno prostřednictvím dopravce, vrátí Prodávající Kupujícímu v souladu s ust. § 1832 odst. 2 občanského zákoníku pouze cenu zboží bez ceny za dodání zboží, neboť nejlevnějším způsobem dodání zboží je jeho osobní předání/převzetí v provozovně Prodávajícího. Prodávající je rovněž oprávněn proti nároku Kupujícího na vrácení ceny zboží jednostranně započíst svůj nárok na náhradu škody způsobené mu Kupujícím vrácením zboží v poškozeném, opotřebovaném, částečně spotřebovaném nebo nekompletním stavu podle odst. 6. tohoto článku.

9. Kupující (pro případ, že odstoupí od smlouvy) odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Kupující bere na vědomí, že takovým nakládáním se rozumí výhradně takové nakládání a kontrola stavu zboží, jaká by mu byla umožněna v provozovně; Kupující je tak oprávněn si zboží vyzkoušet s ohledem na jeho velikost, prohlédnout si jeho barvu, materiál, jednotlivé sešité spoje atp. Kupující tedy není oprávněn zboží nosit nebo jinak užívat k jeho účelu. Kupující bere na vědomí, že snížení hodnoty zboží, za nějž podle tohoto odstavce odpovídá, může dosáhnout až 100 % ceny zboží. Snížení hodnoty zboží se nahrazuje uvedením takového zboží do původního stavu. Nárok na náhradu podle předchozí věty je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení ceny zboží.

10. Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje pouze na smlouvy spočívající skutečně v úplatném zapůjčení zboží, jeho dočasném užívání a následném vrácení, nikoliv v jeho koupi. Že se jedná o takovou smlouvu, bude patrné z objednávkového formuláře a potvrzení objednávky. Na vrácení zboží po uplynutí doby jeho dočasného užívání se použije odst. 6. tohoto článku přiměřeně s tím, že je možné vrátit bez sankce zboží, které je sice opotřebeno, ale takové opotřebení musí odpovídat sjednané délce a běžnému způsobu užívání. Zboží se vrací v den uplynutí doby dočasného užívání.

11. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím povinen Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

12. Nepoužité zboží (mimo spodního prádla, ponožek a jiného zboží, u nějž to hygienické předpisy vylučují) zakoupené v provozovně lze vyměnit za jiné zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě při zaplacení doplatku rozdílu ceny, a to do 14 dnů od koupě zboží na provozovně.

13. Prodávající si vyhrazuje právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě je povinen Kupujícímu bez zbytečných odkladů vrátit již případně uhrazenou cenu (a to včetně ceny za dodání zboží). Prodávají konstatuje, že toto ustanovení může být z jeho strany uplatňováno zejména v případech, kdy stav zásob Prodávajícího neumožňuje řádné splnění smlouvy, nebo pokud je Kupujícím osoba podle čl. II. odst. 5. těchto obchodních podmínek.

14. V záležitostech neupravených tímto článkem se odstoupení od smlouvy řídí příslušným právními předpisy.

15. Je-li Kupujícím podnikatel, ustanovení čl. VI. odst. 3. až odst. 14. těchto obchodních podmínek se pro odstoupení od smlouvy užijí obdobně. Ukáže-li se výklad některého z těchto ustanovení mezi podnikateli jako sporný, použije se výklad, který je příznivější pro Prodávajícího. Pro účely aplikace odst. 9. tohoto článku pro Kupujícího-podnikatele platí, že vrácené zboží má pro Prodávajícího hodnotu 0,- Kč a je již neprodejné. Ustanovení čl. VI. odst. 1. a odst. 2. těchto obchodních podmínek se pro Kupujícího-podnikatele neaplikuje.

VII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí, ledaže zákon stanoví dobu kratší. Při koupi použitého zboží se doba podle předchozí věty zkracuje na jeden rok, ledaže zákon pro takové zboží určuje kratší dobu pro uplatnění práv z vadného plnění.

2. Je-li zboží Kupujícím přebíráno v provozovně Prodávajícího, platí, že:

a. Kupující je povinen zboží při převzetí řádně prohlédnout a případně zjištěné vady ihned v provozovně uplatnit;

b. pokud zboží při převzetí trpí vadami, Prodávající se zavazuje k jejich odstranění, a to zejména formou výměny zboží, a to buď celku, nebo jeho části;

c. případné skryté vady zboží je Kupující povinen u Prodávajícího uplatnit bezodkladně po jejich zjištění; v případě existence takových skrytých vad budou nároky Kupujícího uspokojeny v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména formou opravy zboží, slevy z ceny nebo výměny zboží či jeho části; pro případnou výměnu zboží platí, že bude včetně dopravy provedena na náklady Prodávajícího.

3. Je-li zboží Kupujícím přebíráno na základě dodání dopravcem, platí, že:

a. Kupující je povinen zboží při převzetí řádně prohlédnout a případně zjištěné vady bez zbytečného odkladu uplatnit;

b. v případě existence takových vad budou nároky Kupujícího Prodávajícím po dohodě s Kupujícím uspokojeny v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména formou opravy zboží, slevy z ceny nebo výměny zboží či jeho části; pro případnou výměnu zboží platí, že bude včetně dopravy provedena na náklady Prodávajícího.

4. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že:

a. zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující důvodně očekával;

b. zboží odpovídá jakostí nebo provedením předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle předlohy;

c. zboží se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

d. zboží vyhovuje požadavkům dle příslušných právních předpisů.

5. Ustanovení předchozího odstavce se neužije v případě zboží prodávaného za nižší cenu, která byla ujednána již v důsledku vady zboží nebo jeho opotřebení.

6. Reklamaci oznámí Kupující Prodávajícímu na provozovně, kde bude o této skutečnosti sepsán zápis a Kupujícímu bude vydána kopie tohoto zápisu, anebo dopisem doručeným na adresu provozovny nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Zboží nelze za účelem reklamace zasílat Prodávajícímu na tzv. dobírku – takové zboží nebude přijato k vyřízení reklamace. V reklamaci popíše Kupující vadu zboží a způsob, jakým se tato vada projevuje. S oznámením o reklamaci zašle, resp. předloží Kupující též reklamované zboží. Bude-li reklamace shledána jako oprávněná a nezvolí-li Kupující oprávněně jiný způsob vyřízení reklamace, Prodávající zboží opraví a zašle jej na adresu uvedenou Kupujícím. V případě neopravitelné vady zboží bude zasláno na takovou adresu nové zboží.

7. Vyřízené reklamace, které si Kupující nevyzvedne ani do 3 měsíců od ukončení reklamačního řízení, budou zlikvidovány.

8. Práva ze záruky je nezbytné uplatnit záruční době, to však pouze za předpokladu, že Prodávající předal Kupujícímu při převzetí zboží záruční list, jinak platí, že Kupujícímu náleží pouze práva z vadného plnění. Minimální záruční doba na zboží je 24 měsíců od převzetí. Na produkty značky Ferrino je záruční doba prodloužena na 36 měsíců od převzetí. Na použité zboží se poskytuje záruka v délce 12 měsíců od převzetí. Podmínky uplatnění práv ze záruky se uvedou v záručním listu.

9. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího plynoucí z vad zboží se dále řídí příslušnými právními předpisy – zejména ustanoveními § 1914 – § 1925, § 2099 – § 2117 a § 2161 – § 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to v závislosti na osobě Kupujícího.

VIII.

Smluvní pokuty a sankce

V případě prodlení úhrady závazku Kupujícího je Prodávající oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky denně, pokud není v příslušné smlouvě sjednáno jinak. Smluvní pokuta nevylučuje nárok Prodávajícího na náhradu škody a ani souběžné uplatnění nároku na zákonný úrok z prodlení.

IX.

Ostatní ustanovení

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, jakož i obchodních sdělení na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující rovněž souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

2. Kupující uděluje Prodávajícímu svůj výslovný souhlas s tím, aby všechny Kupujícím sdělené osobní údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, adresa, adresa elektronické pošty, IP adresa) v souladu s platnými právními předpisy automaticky nebo prostřednictvím svých zaměstnanců či jiné osoby pověřené Prodávajícím zpracovával, a to při své podnikatelské činnosti související s uzavřením příslušné smlouvy či v souvislosti s ní. Prodávající je povinen s těmito údaji nakládat řádně dle příslušných platných právních předpisů, zejména dle zákona č. 110/2019 Sb. Prodávající není oprávněn bez předchozího souhlasu Kupujícího uvedené osobní údaje poskytovat třetím subjektům, vyjma svých subdodavatelů, dopravců a Prodávajícím pověřených osob k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy či v souvislosti s ní. Nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává dozor Úřad pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti ohledně ochrany osobních údajů jsou uvedeny na tomto odkazu.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v předchozím odst. 2. za účelem zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícího je Kupující při uzavírání smlouvy oprávněn prostřednictvím objednávkového formuláře nebo objednávky odmítnout. Po uzavření smlouvy jej může odvolat prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce nebo písemně na adresu Prodávajícího.

4. Vlastnické právo ke zboží nabývá Kupující úplným uhrazením jeho ceny.

5. Ve vztahu ke Kupujícímu není Prodávající vázán žádnými kodexy ve smyslu ust. § 1820 odst. 1
písm. n) občanského zákoníku.

6. Tyto obchodní podmínky se pro Kupujícího stávají závaznými okamžikem odeslání objednávky.

7. Všechny spory, které vzniknou ze smluv uzavřených mezi Kupujícím a Prodávajícím, na něž se vztahují tyto obchodní podmínky, vyjma spotřebitelských smluv, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Kupující a Prodávající pro toto řízení volí tyto
e-mailové adresy: pro Prodávajícího obchod@ferrino.cz a pro Kupujícího e-mailová adresa uvedená v uživatelském účtu, a není-li takový účet založen, pak e-mailová adresa uvedená v objednávce.

8. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti Internetového portálu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový portál.

9. Kupující není oprávněn při využívání Internetového portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Internetového portálu. Internetový portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

10. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

11. Stížnosti lze Prodávajícímu adresovat na jeho elektronickou adresu uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

12. V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. o) občanského zákoníku Prodávající poučuje Kupujícího, že smlouvy uzavírané podle těchto obchodních podmínek se uzavírají na dobu neurčitou, vyjma smluv ve smyslu čl. VI. odst. 10. těchto obchodních podmínek, a není-li výslovně sjednáno jinak.

13. Prodávající tímto ve smyslu ust. § 1820 odst. 1) písm. s) občanského zákoníku a ust. § 14 odst. 1 a ust. § 20d a násl. zák. č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se Kupující jako spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Žádné ustanovení těchto obchodních podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud. Česká obchodní inspekce též vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

14. Není-li tím dotčena absolutně závazná norma o rozhodném právu jiného státu podle zvláštních právních předpisů, platí, že smluvní vztahy, na něž se vztahují tyto obchodní podmínky a které obsahují právně relevantní mezinárodní (zahraniční) prvek, se řídí vždy právem České republiky. Není-li tím dotčena výlučná mezinárodní příslušnost podle zvláštních právních předpisů, platí, že k projednání sporu mezi Prodávajícím a Kupujícím je oprávněn výhradně věcně a místně příslušný obecný soud České republiky nebo Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze, je-li těmito obchodními podmínkami nebo příslušnou smlouvou založena jeho příslušnost namísto obecného soudu.

X.

Závěrečná ustanovení

1. V případě, že se některé ustanovení těchto obchodních podmínek stane či ukáže být neplatným nebo neúčinným, tato neplatnost či neúčinnost nemá vliv na ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek, přičemž namísto předmětného neplatného či neúčinného ustanovení se použije ustanovení jemu nejbližší, případně ustanovení obecných právních předpisů.

2. Smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ani příslušnou smlouvou se řídí právními předpisy České republiky.

3. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v hlavičce těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky byly na zveřejněny dne 1.7.2023 na webových stránkách Prodávajícího.

Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Praha 1.7.2023

App Store Google Play

informace o dostupnosti zboží na tel: 776 800 070 | email: obchod@ferrino.cz